مشاوره و ارائه رژيم هاي چاغي، لاغري، بيماري هاي متابوليکي و ...
مشاوره کودکان در حال رشد، تغذيه بيماران خاص، ورزشکاران و ...

در درمانگاه خورشيد ايلام