انجام کليه آزمايشهاي عمومي و تخصصي
آزمايشهاي چک آپ هورموني، غربالگري و ...
با متد روز و ورژنهاي جديد دستگاههاي آزمايشگاهي