درمانگاه شبانه روزي خورشيد در سال 1381 متعاقب درخواست تاسيس درمانگاه به وزارت بهداشت، موافقت اصولي صادر شد، که بعد از فراهم شدن مقدمات و شرايط تاسيس ( از جمله مکان و تجهيزات لازم و نيروي تخصصي) پروانه بهره برداري در 82/6/29 صادر گرديد. درمانگاه در قالب شرکت تعاوني 7نفره فعاليت خود را آغاز نمود.