بخش پزشک عمومي در سه شيفت صبح، عصر و شب فعاليت دارد.

شيفت صبح از ساعت 7 الي 13:30

شيفت عصر از ساعت 13:30 الي 19:30

شيفت شب 19:30 الي 1بامداد