منظور از اصطلاح پروتز دندان، دندان مصنوعي يا تعويض دندان است. اين پروتزها انواع مختلفي دارند، از روکش هاي ساده اي که براي کمک به ترميم يک دندان استفاده مي شود تا پروتزهاي کامل دندان که براي جايگزيني يک دندان بکار برده مي شوند و عموما دندان مصنوعي ناميده مي شوند، پروتز متحرک و ثابت دندان بنا به دلايل زيبايي و پزشکي توسط دندان پزشک مورد استفاده قرار مي گيرد. 

انواع پروتز دندان مختلفي وجود دارد، که در دسترس بيماران قرار دارد. از جمله آن مي توان به موارد زير اشاره کرد:

  • روکش يا پروتز جزئي دندان: وقتي دندان بشکند يا آسيب ببيند، اما ريشه آن هنوز بدون تغيير مانده باشد، يک روکش يا پروتز دندان جزئي توسط دندان پزشک توصيه مي شود. در اين روش، هر گونه ناحيه آسيب ديده از بين مي رود و تنها ريشه دندان اصلي باقي مي ماند. سپس بر روي اين ريشه روکش قرار داده مي شود. عموما با مراقبت مناسب روکش ها اين پروتز دندان به مدت 15 سال دوام دارند، اما ممکن است با گذشت زمان بشکنند. بيماراني که بر روي دندان آنها روکش قرار داده شده است، عموما مشکلي از لحاظ گاز گرفتن با دندان ندارند و در نهايت به وجود روکش در دندان خود عادت مي کنند.
  • ايمپلنمت: اين راهکار نوع جديدي از پروتز ثابت دندان است. يک ميله تيتانيوم در داخل فک بيمار قرار داده مي شود و يک دندان جديد از مينا ساخته مي شود و در اين ميله قرار داده مي شوند. بيماراني که تنها تعداد کمي از دندان هاي جلوي آنها افتاده است، اين روش را مي توانند به عنوان پروتز دندان هاي جلو انتخاب کنند. اين نوع از پروتز هاي دندان هزينه زيادي دارد و براي تميز کاري نيازي به جدا کردن آنها نيست و عموما مانند دندان از دست رفته بازسازي مي شوند و از نظر زيبايي تقريبا نمي توان بين ايمپلنت و دندان طبيعي تفاوتي را تشخيص داد.
  • صفحه هاي دنداني: اين پروتزهاي دنداني عموما صفحه دندان يا دندان مصنوعي جزئي ناميده مي شوند. وقتي بيمار دندان هاي زيادي را در يک طرف از دهان خود از دست داده است، يا بايد چندين دندان را بکشد، دندان پزشک عموما صفحه دنداني را توصيه مي کند. صفحه دنداني به کاهش مشکلات مرتبط با هم تراز کردن بايت دندان کمک مي کند که در صورتي که دندان از دست رفته، جايگزين نشود، بوجود مي آيد. صفحه دنداني جاي دندان افتاده قرار مي گيرد و عموما براي قرار دادن پروتز دندان در جاي دندان به چندين جلسه درماني نياز است. بايت کنوني بيمار ارزيابي مي شود و يک قالب گرفته مي شود تا مشخص شود که صفحه دندان چه اندازه اي بايد داشته باشد. وقتي اندازه صفحه دنداني تعيين شد، صفحه دندان در قسمت مورد نظر قرار مي گيرد. عموما، اين صفحات وقتي نصب شدند نبايد جدا شوند و عملکرد آنها شبيه دندان است.
  • دندان مصنوعي: اين راهکار يکي از انواع پروتز دندان هستند که وقتي مورد استفاده قرار مي گيرند که دندان هاي رديف بالايي يا پاييني بايد کشيده شوند. دندان هاي مصنوعي عموما براي دندان هاي رديف بالا يا پايين يا هر دو موجود هستند. اين پروتز ها قابل تعويض هستند و بيمار بايد هر روز آنها را تميز کند. فرآيند قرار دادن دندان مصنوعي شباهت زيادي با فرآيند قرار دادن صفحه هاي دنداني دارد. از بايت بيمار قالبي گرفت مي شود و دندان مصنوعي براساس آن ساخته مي شوند. سپس، دندان پزشک پروتز دنداني جديد را در محل مورد نظر قرار مي دهد و در مورد نحوه تميزسازي و مراقبت از دندان ها بيمار را آموزش مي دهد.